Harmon, Thomas W.
Thomas W. Harmon
Post Office Box 67
Anniston, AL 36202
256-238-8356
harmontom@bellsouth.net